Health co-benefits of achieving sustainable net-zero greenhouse gas emissions in California 
Wang T, Jiang Z, Zhao B, Gu Y, Liou KN, Kalandiyur N, Zhang D, Zhu YNature Sustainability. 2020 May 4:1-9.